Data information notice

Dansk informationsmeddelelse
Norsk informasjon
Svensk dataskyddspolicy
English information statement


DANSK

INFORMATIONSMEDDELELSE

OM UFCS BEHANDLING

Powered by E.ON Drive & Clever, Ultra-Fast Charging Venture Scandinavian ApS (UFC) tilbyder kunder at lade el-biler på ladestandere i hele Skandinavien. I denne informationsmeddelelse oplyser vi om, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, når du benytter vores ladestandere, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger. 

Hvis du har spørgsmål til denne informationsmeddelelse eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia ApS
Flæsketorvet 68, 1. (205A)
1711 København V
Danmark
CVR-nr.: 40 10 75 84
E-mail: info@poweredby.dk 


PERSONOPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DIG

Når du bruger vores ladestandere til at oplade din el-bil, indsamler vi almindelige personoplysninger om dig. Dette inkluderer typisk følgende oplysninger:


·    Kundenummer fra din ladebrik ved din serviceudbyder
·    Betalingsoplysninger, hvis du betaler med bank- eller kreditkort


UFC er dataansvarlig for behandlingen af disse personoplysninger.
Vi indsamler oplysningerne for at kunne modtage betaling, når du benytter vores ladestandere. Du kan betale for en opladning via din ladebrik eller et bank eller kreditkort. Når du bruger din ladebrik, registrerer vi kundenummeret i forbindelse med opladningen. Det videresender vi efterfølgende til din serviceudbyder, som herefter betaler os for din opladning. Dette sker som led i den aftale du har indgået med din serviceudbyder, som giver dig mulighed for at benytte din ladebrik ved vores ladestandere. 
Hvis du bruger et bank- eller kreditkort og betaler for opladningen direkte ved ladestanderen, registrerer vi dine betalingsoplysninger. 
Det er ikke muligt at benytte vores ladestandere uden at vi behandler personoplysninger. Det skyldes, at vi har brug for oplysningerne for at få betaling for din opladning. 

Vi bruger databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b) som grundlag for behandlingen, fordi behandlingen er nødvendig for at vi kan modtage betaling, når du benytter vores ladestander.

Vi sletter oplysningerne efter 5 år fra udgangen af det regnskabsår, betalingen knytter sig til. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan vi opbevare oplysningerne i et længere tidsrum. Det kan for eksempel være tilfældet ved betalingstvister.   


Vi bruger ikke dine personoplysninger til andre formål. Vi bruger dem kun til at modtage betaling for din opladning. 


MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Når du betaler med din ladebrik, videregiver vi de oplysninger, vi indsamler om din opladning, til den serviceudbyder du har indgået aftale med.


DINE RETTIGHEDER

Du har altid mulighed for at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen. 

Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.Datatilsynet

Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.  

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på info@poweredby.dk

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

NORSK

INFORMASJON OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
DATABEHANDLING I UFC

Powered by E.ON Drive & Clever, Ultra-Fast Charging Scandinavia Venture ApS (UFC) og Ultra-Fast Charging Scandinavia AS tilbyr kunder å lade el-biler på ladestasjoner i hele Skandinavia. I dette informasjonsskrivet opplyser vi om hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles når du benytter våre ladestasjoner, samt hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger. 

Hvis du har spørsmål til informasjonen som fremkommer i dette skriv, eller til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia ApS
Flæsketorvet 68, 1. (205A)
1711 København V
Danmark
CVR-nr.: 40 10 75 84
E-mail: info@poweredby.dk 


PERSONOPPLYSNINGER OM DEG SOM VI BEHANDLER

Når du bruker våre ladestasjoner til å lade opp el-bilen din, samler vi inn alminnelige personopplysninger om deg. Dette inkluderer typisk følgende opplysninger:


·    Kundenummer fra din ladebrikke fra din tjenesteleverandør
·    Betalingsopplysninger hvis du betaler med bank- eller kredittkort


UFC er dataansvarlig for behandlingen av disse personopplysninger. 

Vi samler inn opplysningene for å kunne motta betaling når du bruker våre ladestasjoner. Du kan betale for oppladning via ladebrikke eller med kredittkort. Når du bruker ladebrikke, registrerer vi kundenummeret i forbindelse med oppladningen. Dette videresender vi til tjenesteleverandøren din, som igjen betaler oss for oppladningen. Dette skjer som ledd i den avtale du har inngått med din tjenesteleverandør som gir deg mulighet til å benytte ladebrikke på våre ladestasjoner. 

Hvis du bruker et bank- eller kredittkort og betaler oppladningen direkte ved ladestasjonen, registrere vi dine betalingsopplysninger. 
Det er ikke mulig å benytte våre ladestasjoner uten at vi behandler personopplysninger. Dette skyldes at vi trenger opplysningene for å få betalt for din bruk av ladestasjonene.  

Vi bruker personvernforordningens artikkel 6(1)(b) som grunnlag for behandlingen ettersom behandlingen er nødvendig for at vi kan motta betaling når du benytter våre ladestasjoner. 

Vi sletter opplysningene etter fem år fra utgangen av det regnskapsåret hvor betalingen knytter seg til. Hvis særlige forhold gjør seg gjeldene kan vi oppbevare opplysningene lenger enn fem år. Det kan for eksempel være tilfellet i tvister om betaling. 

Vi bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn å motta betaling for din bruk av ladestasjonene. 


MOTTAKER AV PERSONOPPLYSNINGER

Når du betaler med ladebrikke, viderefører vi opplysningene som vi samler inn om din oppladning til din tjenesteleverandør.


DINE RETTIGHETER

Du har alltid mulighet til å gjøre dine rettigheter etter personopplysningslovgivningen gjeldende. 


Du kan blant annet anmode om innsyn i de opplysninger som vi behandler, samt komme med innsigelser mot behandlingen av opplysningene. Du kan også anmode om korrigering eller sletting av eventuelle opplysninger om deg selv som ikke er korrekte, trekke ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger samt gjøre din rett til dataportabilitet gjeldende. I visse tilfeller kan du også ha rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. 


Vi gjør deg oppmerksom på at hvis du trekker ditt samtykke tilbake, har dette først virkning fra tidspunktet for når samtykket trekkes tilbake. Dette påvirker ikke lovligheten av vår behandling av opplysningene frem til tidspunktet hvor samtykke trekkes tilbake. 

Hvis du ønsker å gjøre en eller flere av dine rettigheter gjeldende, ber vi om at du kontakter oss på info@poweredby.dk. 

Klage over vår behandling av dine personopplysninger kan fremsettes til:


Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

SVENSKA

DATASKYDDSPOLICY

SYFTE

Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia ApS (”UFC”) erbjuder kunder möjligheten att ladda elbilar vid laddningsstationer i hela Skandinavien. Syftet med denna policy är att informera dig som kund om hur dina personuppgifter behandlas i samband med din användning av UFC’s laddningsstationer samt att uppmärksamma dig på dina rättigheter avseende dina personuppgifter. 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

UFC är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. UFC behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning. 

Om du har frågor om UFC:s behandling av dina personuppgifter eller om denna policy, är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

UFC Sweden AB
c/o Hellström Advokatbyra KB
BOX 7305
103 90 Stockholm
E-mail: info@poweredby.dk

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

När du använder våra laddningsstationer till att ladda din elbil (”tjänsten”), samlas följande kategorier av personuppgifter in:

Kundnummer från din laddningsbricka, om du använder laddningsbrickan för att betala, och/eller

Dina betalningsuppgifter, om du betalar med konto-/kreditkort.  

Personuppgifterna behandlas i syfte att kunna motta din betalning när du använder våra laddningsstationer, det vill säga när du nyttjar tjänsten. Du kan betala för en uppladdning via din laddningsbricka eller med ett konto-/kreditkort. När du använder din laddningsbricka registrerar vi kundnumret i samband med din uppladdning, i syfte att skicka kundnumret till din tjänsteleverantör som betalar oss för din uppladdning. Detta sker som ett led i det avtal du har med din tjänsteleverantör, som ger dig möjlighet att använda din laddningsbricka vid våra laddningsstationer. Om du använder ett konto-/kreditkort och betalar för din uppladdning direkt vid laddningsstationen, registreras dina betalningsuppgifter i syfte att genomföra betalningen.

UFC behandlar inte dina personuppgifter för andra ändamål än för att genomföra betalning för tjänsten.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (art. 6 (1) (b) i Dataskyddsförordningen). Eftersom behandlingen av personuppgifter syftar till att genomföra betalning för tjänsten, är det inte möjligt att använda våra laddningsstationer utan att personuppgifter behandlas. 

LAGRING OCH RADERING

Vi raderar personuppgifterna efter fem år från utgången av det räkenskapsår då betalningen genomfördes. Om det föreligger särskilda skäl, så som exempelvis vid förekomsten av en rättslig tvist, kan vi bevara personuppgifterna en längre tid än fem år. 

UTLÄMNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje man i de fall och på de sätt som angivits ovan om behandling. 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med Dataskyddsförordningen och tillämplig dataskyddslagstiftning har du generellt sett följande grundläggande rättigheter: 


·     Rätt till information om behandlingen av dina personuppgifter,
·     Rätt till tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig,
·     Rätt till rättelse av felaktiga uppgifter,
·     Rätt till radering,
·     Rätt till begränsning av behandlingen,
·     Rätt till dataportabilitet,
·     Rätt att göra invändningar mot behandlingen. 


Om du önskar göra gällande dina rättigheter, vänligen kontakta oss på info@poweredby.dk

Du har även rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen.

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

ENGLISH

INFORMATION STATEMENT

ABOUT OUR DATA TREATMENT

Powered by E.ON Drive & Clever, Ultra-Fast Charging Venture Scandinavian ApS (UFC) provides a charging service to customers with electric cars at charging stations throughout Scandinavia. In this information statement, we provide information about how data is collected and processed when you use our charging stations and how you can gain insight into your own personal data.

If you have any questions about this information release or our processing of your personal information, please contact us here:


Ultra-Fast Charging Venture Scandinavia ApS
Flæsketorvet 68, 1. (205A)
1711 København V
Danmark
CVR-nr.: 40 10 75 84
E-mail: info@poweredby.dk

PERSONAL INFORMATION WE PROCESS ABOUT YOU

When you use our charging stations to charge your electric car, we collect ordinary personal information about you. This typically includes the following information:


• Customer number from your charge card (or RFID token)
• Payment information if you pay by bank or credit card


UFC is responsible for the processing of this personal data.

We collect the information in order to receive payment when you use our charging stations. You can pay for a charge via your charge card, or a bank or credit card. When you use your charge card, we register the card number in connection with the charging. We will then forward this to your service provider, who will then pay us for your charge. This is done as part of the agreement you have entered into with your service provider.


If you use a bank or credit card and pay for the charge directly at the charger, we will record your payment information.


It is not possible to use our charging stations without processing personal data. This is because we need the information to receive payment for your use of the service.


We use Article 6 (1) (b) of the Data Protection Regulation as the basis for processing, because processing is necessary for us to receive payment


We delete the information after 5 years from the end of the financial year to which the payment relates. If special circumstances apply, we can store the information for a longer period of time. This may be the needed, for example, in case of payment disputes.


We do not use your personal information for any other purpose. We only use it to process the payment.

RECEIVERS OF PERSONAL INFORMATION

When you pay with your charge card, we pass on the information we collect about your usage to the service provider with whom you have made an agreement.


YOUR RIGHTS

You always have the opportunity to exercise your rights under data protection law.

You can, among other things, request access to the personal data that we process, as well as object to the processing of the information. In addition, you may request correction or deletion of any incorrect information about yourself, withdraw consent to the processing of your personal data, and assert your right to data portability. In some cases, you may also have the right to restrict the processing of your personal data.

Please note that if you withdraw your consent, this will only take effect from the time of withdrawal. Therefore, it does not affect the legality of our processing of the information until the time you withdraw your consent.

If you wish to exercise one or more of your rights, please contact us at: info@poweredby.dk  

Complaints about our processing of your personal data may be made to the national data protection agency in the country you are visiting and where you wish to make use of our service.